Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website (‘*.digitalekaartverkoop.nl’) wordt verleend door Concert 4 You en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
– Door concert4you.nl te gebruiken gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van concert4you.nl. Als u er niet mee akkoord gaat wettelijk gebonden te zijn door alle onderstaande voorwaarden, gelieve dan concert4you.nl niet te openen en/of te gebruiken.
– Concert 4 You kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door wijzigingen online te publiceren. Raadpleeg deze voorwaarden regelmatig om ervoor te zorgen u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door concert4you.nl te blijven gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze aangepaste of gewijzigde voorwaarden.
U gaat ermee akkoord concert4you.nl uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en op een manier die niet de rechten van anderen aantast of het gebruik en plezier van concert4you.nl door anderen beperkt of belet.
Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van concert4you.nl, met inbegrip van de informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen met betrekking tot of in verband met ticketscript, haar producten en diensten (of producten en diensten van derden), wordt verstrekt “in de huidige staat” en op basis van “is beschikbaar” zonder enige vertegenwoordiging of enige vorm van garantie (hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd door de wet) binnen de wettelijke grenzen, met inbegrip van impliciete garanties en van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, onaantastbaarheid, verenigbaarheid, veiligheid en correctheid.

Onder geen enkele omstandigheid zal Concert 4 You aansprakelijk zijn voor een van de volgende verliezen of schades (ongeacht of deze verliezen voorzien, voorzienbaar of bekend waren of anderszins): verlies van gegevens, gederfde inkomsten of verlies van verwachte winst, verlies van handel, verlies van mogelijkheden, verlies van goodwill of schade aan reputatie, verliezen geleden door derden, of enige indirecte, speciale, compensatoire of gevolgschade als gevolg van het gebruik van concert4you.nl, ongeacht de aard van de handeling.

Concert 4 You geeft geen garantie dat de functies die inbegrepen zijn in concert4you.nl niet onderbroken worden of vrij zijn van fouten, dat fouten worden hersteld of dat concert4you.nl of de server die deze website beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs.

Gebruik van concert4you.nl

Het is niet toegestaan de inhoud van concert4you.nl op geen enkele wijze te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te downloaden, te publiceren, uit te zenden, algemeen verkrijgbaar te stellen of te gebruiken voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U gaat er tevens mee akkoord de inhoud van concert4you.nl niet aan te passen, te wijzigen of een afgeleid product te maken van deze inhoud, uitgezonderd voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Voor elk ander gebruik van de inhoud van concert4you.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van ticketscript bv vereist.
Intellectuele eigendom
De namen, afbeeldingen en logo’s die concert4you.nl identificeren zijn onderhevig aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken van Concert 4 You.
Concert 4 You behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om welke reden dan ook, bijdragen te verwijderen, of stappen te ondernemen tegen een account.

Algemeen

In het geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en specifieke voorwaarden die elders op concert4you.nl voorkomen, prevaleren de laatste.

Als een van deze voorwaarden strijdig met de wet, ongeldig of anders onafdwingbaar blijkt te zijn op grond van de wetten van een staat of land waar deze voorwaarden bedoeld worden van kracht te zijn, dan zal deze voorwaarde binnen de jurisdictie waarin deze voorwaarde strijdig, ongeldig of onverenigbaar is ontbonden worden en worden verwijderd uit deze voorwaarden. De resterende voorwaarden blijven bestaan in hun volledige kracht en effect en blijven bindend en afdwingbaar.

Als kaartjes koopt, zorg er dan voor dat u voorwaarden en bepalingen voor aankoop van kaartjes gelezen hebt.