Algemene voorwaarden

PDF

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Concert 4 You te Amsterdam.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Concert 4 You: de eenmanszaak (“Concert 4 You”) gevestigd en kantoorhoudend aan de van Spilbergenstraat 124H, 1057 RN te Amsterdam.
– *.digitalekaartverkoop.nl: functioneert als onderdeel van “Concert 4 You”.
– Opdrachtgever: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van gebruiker van de door of namens Concert 4 You geleverde diensten of zaken.
– Kaartverkoop: het door Concert 4 You ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem.
– Tutti: het door Concert 4 You ontwikkelde (online) systeem voor online behandeling, verwerking en afwikkeling van Donaties volgens het ‘crowdfund’ principe, inclusief updates van dit systeem.
– Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en Concert 4 You gesloten overeenkomst ter zake het gebruik van de Kaartverkoop en/of Tutti.
– Algemene Voorwaarden: de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Concert 4 You, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;
– Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Kaartverkoop wordt verkocht.
– Campagne: Een door de Opdrachtgever georganiseerde ‘crowdfund’ campagne met als doel Donaties te kunnen ontvangen van Gebruikers
– Donatie(s): donatie gedaan bij een door de Opdrachtgever georganiseerde Campagne met wel of niet door de Opdrachtgever aangeboden beloning.
– Beloning: Een door de Opdrachtgever vastgestelde Beloning voor een Donatie afhankelijk van de grootte van de Donatie.
– Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Kaartverkoop een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement;

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Concert 4 You en een Opdrachtgever waarop Concert 4 You deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Concert 4 You, voor de uitvoering waarvan derden door of namens Concert 4 You dienen te worden betrokken.

3. Precontractuele fase
3.1 Alle door Concert 4 You uitgebrachte offertes c.q. ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan de wederpartij op offerte noch aanbod een beroep doen. Concert 4 You kan niet aan haar offerte c.q. gedane aanbod door de wederpartij worden gehouden indien deze begreep dan wel had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. het gedane aanbod in zijn geheel dan wel op een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Kaartverkoop (4.1) / Tutti (4.2)
4.1 Kaartverkoop
4.1.1 Concert 4 You biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Kaartverkoop voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers voor door de Opdrachtgever te organiseren evenementen, in de ruimste zin des woords.
4.1.2 Concert 4 You verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Kaartverkoop indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.
4.1.3 De Kaartverkoop wordt – mede met het oog op een maximalisatie van te verkopen Tickets – door en voor rekening van Concert 4 You beheerd, onderhouden en zonodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.1.4 Concert 4 You stelt de Opdrachtgever in voorkomend geval – uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van de Kaartverkoop ter beschikking.
4.1.5 Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Kaartverkoop, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. Concert 4 You is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Concert 4 You en een Gebruiker.
4.2 Tutti
4.2.1. Concert 4 You biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van Tutti voor het ontvangen van Donaties, in de ruimste zin des woords, van Gebruikers voor door de Opdrachtgever te organiseren Campagnes, in de ruimste zin des woords.
4.2.2. Concert 4 You verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van Tutti indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.
4.2.3 Tutti wordt – mede met het oog op een maximalisatie van te ontvangen donaties – door en voor rekening van Concert 4 You beheerd, onderhouden en zonodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2.4 Concert 4 You stelt de Opdrachtgever in voorkomend geval – uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van Tutti ter beschikking.
4.2.5 Het ontvangen van Donaties en aanbieden van Beloningen verloopt via Tutti, waarbij de Gebruiker optreedt als Donateur en Opdrachtgever als verstrekker van Beloningen als tegenprestatie. Concert 4 You is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Concert 4 You en een Gebruiker.

5. Betalingen Tickets (5.1) / Donaties (5.2)
5.1 Tickets
5.1.1 Niettegenstaande artikel 4.1.5 geschieden alle betalingen door de Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via de Kaartverkoop – op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van de Opdrachtgever aan Concert 4 You – op de bankrekening van Concert 4 You.
5.1.2 De door Gebruikers gedane en door Concert 4 You ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 5.1.1 worden – onder inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever door Concert 4 You binnen 10 werkdagen na afloop van het door Opdrachtgever georganiseerde evenement doorgestort op een door Opdrachtgever aan te geven (bank)rekening.
5.1.3 Opdrachtgever garandeert jegens Concert 4 You dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Concert 4 You betalingen van Gebruikers ter zake Tickets via de bankrekening van Concert 4 You kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker – via de Kaartverkoop en Concert 4 You – betalingen verricht aan de Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Concert 4 You enerzijds en de Gebruiker anderzijds.
5.2 Donaties
5.2.1 Niettegenstaande artikel 4.2.5 geschieden alle betalingen door de Gebruiker in verband met het ontvangen van Donaties via Tutti – op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van de Opdrachtgever aan Concert 4 You – op de bankrekening van Concert 4 You.
5.2.2 De door Gebruikers gedane en door Concert 4 You ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 5.2.1 worden – onder inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever door Concert 4 You binnen vijf werkdagen na afloop van de door Opdrachtgever durende Campagne looptijd doorgestort op een door Opdrachtgever aan te geven (bank)rekening.
5.2.3 Opdrachtgever garandeert jegens Concert 4 You dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Concert 4 You betalingen van Gebruikers ter zake Donaties via de bankrekening van Concert 4 You kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker – via Tutti en Concert 4 You – betalingen verricht aan de Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Concert 4 You enerzijds en de Gebruiker anderzijds.

6. Tarieven en betaling
6.1 Concert 4 You brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening:
a. kosten per via de Kaartverkoop/Tutti verkocht Ticket/Donatie;
b. kosten voor het gebruik van door of namens Concert 4 You ter beschikking gestelde systemen, waaronder de Kaartverkoop, en andere (offline) software;
c. kosten voor extra diensten.
6.2 De tarieven worden met de Opdrachtgever in de Overeenkomst nader bepaald.
6.3 Tarieven zijn inclusief BTW uitsluitend voor wat betreft de vergoeding per Ticket/Donatie als bedoeld in artikel 6.1 sub a) van de Algemene Voorwaarden en exclusief BTW wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld hardware en overige diensten van Concert 4 You, alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft.
6.4 Concert 4 You heeft het recht de tarieven – indien daartoe aanleiding is – tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Opdrachtgever zich op voorhand akkoord.
6.5 Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker kan op Concert 4 You worden afgewenteld.
6.6 Betaling van de door Concert 4 You aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal Concert 4 You de Opdrachtgever hieromtrent informeren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen.
6.7 In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.

7. Rapportage
7.1 Concert 4 You heeft de verplichting jegens de Opdrachtgever om desgevraagd inzicht te verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets/Donaties tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
7.2 Concert 4 You maakt voor de Opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en de Opdrachtgever desgevraagd inzichtelijk.
7.3 Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal, via email en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van Concert 4 You.

8. Privacy en persoongegevens
8.1 De Opdrachtgever draagt de verplichting de Gebruiker te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de ruimste zin des woords.
8.2 Concert 4 You is gehouden de persoonsgegevens en voorkeuren van de Gebruiker, voor zover de Gebruiker hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
8.3 Concert 4 You maakt in beginsel geen gebruik van eventueel verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker.

9. Verstrekken (bedrijfs)gegevens
9.1 De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Concert 4 You noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en het optimaal functioneren van de Kaartverkoop per ommegaande aan Concert 4 You ter beschikking te stellen op een door Concert 4 You aan te geven wijze.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Zowel Concert 4 You als de Opdrachtgever behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

11. Vrijwaring
11.1 Opdrachtgever vrijwaart Concert 4 You voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Concert 4 You op eerste verzoek indien Concert 4 You wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.
11.3 Concert 4 You is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden blijkt.
12.2 Aansprakelijkheid van Concert 4 You wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Opdrachtgever Concert 4 You zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Concert 4 You ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Één en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 13.1 onverlet.
12.3 Concert 4 You is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties – vanwege welke oorzaak dan ook – van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. Concert 4 You is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Concert 4 You lopende betalingen van Gebruikers.
12.4 Concert 4 You is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Concert 4 You of van derden van wie Concert 4 You zich bedient.
12.5 Concert 4 You is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.6 Concert 4 You is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.
12.7 Concert 4 You is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.
12.8 Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Concert 4 You ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

13. Beëindiging
– één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
– één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
– de Opdrachtgever de Kaartverkoop gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Concert 4 You de Kaartverkoop overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld;
– de Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in de Kaartverkoop aan te brengen;
– de Kaartverkoop direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van Concert 4 You.

14. Overmacht
14.1 In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:
– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekloosheid zijdens Concert 4 You – wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Concert 4 You gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Concert 4 You als gevolg van acties van sabotage – al dan niet met terroristisch oogmerk – van derden, waaronder acties van zogenaamde ‘hackers’ en/of ‘crackers’.

15 Forumkeuze
15.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Concert 4 You is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Concert 4 You kennis te nemen, met dien verstande dat Concert 4 You bevoegd blijft de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Opdrachtgever en Concert 4 You kennis te nemen.